Let op! Geld lenen kost geld
Dienstverlening

Dienstverlening

Inleiding

De overheid hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. De Wet op het financieel toezicht (Wft) verlangt dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een financiële overeenkomst informatie ontvangen over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): www.afm.nl. Deze dienstenwijzer is een informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een bank of verzekeringsmaatschappij te sluiten.

Bemiddelen en adviseren

De Nederlandse Kredietmaatschappij is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12019152. Met onze vergunning mogen wij bemiddelen en/of adviseren in:

Betaalrekeningen, Consumptief krediet, Elektronisch geld, Hypothecair krediet, Levensverzekeringen, Schadeverzekeringen en Spaarrekeningen.

Wij hebben onze dienstverlening beperkt en zijn gespecialiseerd in het bemiddelen van: Consumptief krediet en indien gewenst een (tijdelijke) overlijdensrisico verzekeringen op basis van een maandelijks te betalen premie (kwijtschelding bij overlijden). Wij adviseren niet!

Bemiddelen: een bemiddelaar is een tussenpersoon wiens werkzaamheden erop gericht zijn om overeenkomsten inzake financiële producten tot stand te brengen tussen consumenten en aanbieders.

Adviseren: onder advies wordt in de Wft verstaan het aanbevelen van één of meer financiële producten aan een specifieke consument. Een advies houdt altijd rekening met de wensen van de consument in combinatie met zijn klantprofiel. In een dergelijk klantprofiel wordt onder meer vastgelegd welke ervaring de klant heeft met financiële producten.

Onze dienstverlening

De Nederlandse Kredietmaatschappij bemiddelt zonder voorafgaand advies (execution only). Uitgangspunt van onze dienstverlening is dat onze activiteiten zich beperken tot het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders, van een door u zelfstandig gekozen financieel product. Voor het afsluiten van een financieel product op basis van execution only dient u, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), een execution only-verklaring te ondertekenen. Hiermee komen wij consumenten tegemoet die geen behoefte hebben aan een adviestraject. Deze consumenten kiezen bewust voor rechtstreekse (eigen) verantwoordelijkheid.

Onze dienstverlening valt in het kader van de Wft onder “verkoop op afstand”. Dit houdt in dat u als consument het recht heeft om de overeenkomst(en), tot 14 dagen na het afsluiten, te annuleren.

Wat doen wij voor u in het kader van execution only?

  • Wij informeren u over onze dienstverlening.
  • Wij attenderen u op de mogelijkheden om kennis te nemen van relevante product informatie.
  • Wij bieden u de mogelijkheid om via de leenwijzer zelf de gewenste producten te kunnen bepalen.
  • Wij registreren uw persoonlijke gegevens en uw keuze van het gewenste product.
  • Wij vragen een offerte voor u op bij de banken waarmee wij samenwerken.
  • Wij presenteren u in één overzicht de terugkoppeling van deze banken aan de hand waarvan u ons opdracht kunt geven om de offerte op te maken en te verzenden.
  • Wij maken de gewenste offerte(s) voor u op en als alles naar wens is kunt u de offerte(s) ondertekenen en retourneren.
  • Wij handelen alle relevante acceptatie- en administratieprocessen voor u af.

Let op! Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor consumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kunnen kiezen.

Om goed te kunnen bepalen welk consumptief krediet het beste aansluit bij uw wensen en persoonlijke situatie kunt u gebruik maken van de leenwijzer. Indien u niet over voldoende kennis en ervaring beschikt kunnen wij u helaas niet van dienst zijn.

Onze relatie met banken en verzekeringsmaatschappijen

Voor het afsluiten van kredieten en verzekeringen werken wij samen met een beperkt aantal zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen). Wij zijn volledig vrij in onze bemiddeling. Mogelijk hebben andere aanbieders ook producten die geschikt voor u zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan.

Wijze waarop wij worden beloond

Onze medewerkers ontvangen allemaal een vast salaris, geen bonus of provisie. Voor ons is het belangrijk dat u tevreden bent, dat is het enige wat telt !

Consumptief krediet: Wettelijk is bepaald dat wij voor het bemiddelen van consumenten krediet uitsluitend beloond mogen worden door de aanbieder (bank) van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet een vergoeding (provisie) voor onze dienstverlening. Deze provisie maakt onderdeel uit van de rente die de aanbieder in rekening brengt voor het krediet. De exacte provisie hangt af van het product, de aanbieder, de rente en de hoogte van het kredietbedrag. Deze varieert tussen de 0,5 promille en 2,2 promille per maand van het openstaand saldo en wordt alleen vergoed als er geen achterstand is. Met andere woorden wij hebben alleen baat bij verantwoord krediet verstrekken.

Kwijtschelding bij Overlijden bij een Consumenten Krediet: Dit betreft een tijdelijke (tussentijds opzegbare) levensverzekering. De verzekeringsmaatschappij waarmee wij samenwerken vergoed ons geen provisie uit de (maand) premie. Wij werken met netto maandpremies, in de premie zit dus geen provisie, hierdoor kunnen wij de laagste overlijdensrisicopremie van Nederland aanbieden. Wel rekenen wij voor onze bemiddelingswerkzaamheden voor het tot stand brengen van de verzekering een vergoeding. Deze vergoeding wordt door ons geïncasseerd na definitieve acceptatie van de verzekering. De hoogte van de vergoeding is € 149,-.

Betalingen

Alle betalingen die u in verband met een afgesloten consumptief krediet of verzekering verschuldigd bent aan de kredietverstrekker of verzekeraar, dient u rechtstreeks te voldoen. De overeengekomen (maand)termijn wordt in principe steeds op een vaste datum (van de maand) automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. Als er kosten zijn gemoeid met de (periodieke) betalingen, dan wordt u daarover ingelicht door de kredietverstrekker of verzekeraar. Het is belangrijk dat u tijdig betaalt. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u dan tijdig de kredietverstrekker of verzekeraar, zodat deze naar een oplossing kan zoeken.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Controleert u daarom voor de zekerheid de gegevens die u aan ons verstrekt. Dit is ook in uw eigen belang. Ook verzoeken wij u steeds snel te reageren, bijvoorbeeld wanneer wij nog ontbrekende stukken van u nodig hebben.

Bescherming persoonsgegevens

De Nederlandse Kredietmaatschappij registreert uw gegevens voor aanvraag, relatiebeheer, preventie en om u te informeren over onze producten en diensten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, dan kunt u dit melden bij onze klantenservice: Postbus 11, 3640 AA Mijdrecht. De registratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag onder nummer 1458817.

Beëindiging relatie

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een ander kantoor van uw keuze. Ook van onze kant zijn wij vrij om de relatie met u te beëindigen. De bij ons lopende verzekeringen kunnen dan worden overgedragen aan een ander kantoor.

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit aan ons te laten weten. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing. U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail aan ons kenbaar maken. Alle klachten worden zo spoedig mogelijk door ons behandeld. Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Vindt u dat wij niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
(telefoon: 070-3338999; website: www.kifid.nl )
Kamer van Koophandel: 30259485 Kifid: 300013570.

Actuele rentetarieven

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen